مشاوره

 
 

 

مدیر گروه: دکتر علیرضا کیا منش

ساختمان علوم انسانی طبقه ششم

 

 


 
برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع دکتری)
دروس (مقطع دکتری) کد رشته
مشاوره دکترای تخصصی ۲۷۰

 

برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)
دروس (مقطع کارشناسی ارشد) کد رشته
پیش نیاز رشته مشاوره  
مشاوره و راهنمایی ۲۶۵