علم اطلاعات و دانش شناسی

 
 
 

 

مدیر گروه: دکتر فهیمه باب الحوائجی

ساختمان علوم انسانی طبقه ششم

 

 


 
برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع دکتری)
دروس (مقطع دکتری) کد رشته
علم اطلاعات و دانش شناسی-بازیابی اطلاعات و دانش ۲۷۴

 

برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)
دروس (مقطع کارشناسی ارشد) کد رشته
پیش نیاز رشته علم اطلاعات و دانش شناسی  
علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات ۹۷۷
علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه های دانشگاهی ۹۷۶
علم اطلاعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه های عمومی ۹۷۵
علم اطلاعات و دانش شناسی-کتابخانه های آموزشگاهی ۹۴۰