جامعه شناسی ورزشی

 

 

مدیر گروه: دکتر بهرام قدیمی

ساختمان علوم انسانی

 

 


 
برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع دکتری)
دروس (مقطع دکتری) کد رشته
جامعه شناسی ورزشی ۹۶۵

 

برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)
دروس (مقطع کارشناسی ارشد) کد رشته
جامعه شناسی ورزشی ۱۷۴