جامعه شناسی ورزشی دکترای تخصصی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

برنامه ترمیک مقطع دکترای تخصصی رشته جامعه شناسی ورزشی

 

نیمسال اوّل تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

روشهای تحلیل آماری پیشرفته و نرم افزارهای متناسب آن

۲

-

-

مشترک الزامی

۲

نقد نظریه های معاصر جامعه شناسی

۲

-

-

مشترک الزامی

۳

زبان تخصصی پیشرفته

۲

-

-

جبرانی

۴

درس جبرانی پیشنهادی گروه برای دانشجویانی که نمره آزمون کمتر از ۳ / ۳۳ را اخذ نموده اند

۲

-

-

جبرانی

۵

درس جبرانی پیشنهادی گروه برای دانشجویانی که نمره آزمون کمتر از ۳ / ۳۳ را اخذ نموده اند

۲

-

-

جبرانی

 

 

نیمسال دوّم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

تلفیق نظریه های جامعه شناسی (جامعه شناسی نظری)

۲

-

-

مشترک الزامی

۲

ورزش تجاری و جهانی

۲

-

-

تخصصی

۳

روانشناسی فردی و اجتماعی ورزش

۲

-

-

تخصصی

۴

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

۲

-

-

جبرانی

۵

درس جبرانی پیشنهادی گروه برای دانشجویانی که نمره آزمون کمتر از ۳ / ۳۳ را اخذ نموده اند

۲

-

-

جبرانی

 

 

نیمسال سوّم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

جامعه شناسی استعداد یابی ورزشی

۲

-

-

تخصصی

۲

ورزش و تحولات اجتماعی در جامعه

۲

-

-

تخصصی

۳

نظریه های جامعه شناسی ورزشی پیشرفته

۲

-

-

تخصصی

۴

کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی

۲

-

-

مشترک الزامی

 

 

نیمسال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

پایان نامه

-

۱۸

-

 

 

کلیه دانشجویان که درآزمون ورودی نمره خام کمتر از ۳۳/۳۳ کسب نموده اند و یا بدون آزمون وارد دانشگاه شده اند دروس جبرانی را برابر نظر گروه باید بگذرانند.

مدیر گروه تخصصی