جامعه شناسی ورزشی کارشناسی ارشد

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

برنامه ترمیک مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته جامعه شناسی ورزشی دانشجویان مرتبط و غیر مرتبط

 

نیمسال اوّل تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

امار در علوم اجتماعی

۲

 

 

اصلی

۲

مبانی جامعه شناسی

۲

 

 

اصلی

۳

تاریخ تحلیلی تربیت بدنی و ورزش در ایران و جهان

۲

 

 

اصلی

۴

زبان

۲

 

 

پیش نیاز

۵

آشنائی با کامپیوتر

۲

 

 

پیش نیاز

 

 

نیمسال دوّم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

بینش های جامعه شناسی

۲

 

مبانی جامعه شناسی

اصلی

۲

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی

۲

 

 

اصلی

۳

ورزش و توسعه اجتماعی

۲

 

 

اصلی

۴

جامعه شناسی ورزشی

۲

 

مبانی جامعه شناسی

اصلی

۵

فیزیولوژی ورزش

۲

 

 

اختیاری

 

 

نیمسال سوّم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

اخلاق و ارزشها در ورزش

۲

 

آمار در علو اجتماعی

بینش های جامعه شناسی

اصلی

۲

سمینار در موضوعات تاریخی، فلسفی، اجتماعی، تربیت بدنی و ورزش

۲

 

 

اصلی

۳

ورزش و مسائل اجتماعی

۲

 

بینش های جامعه شناسی

اختیاری

۴

ورزش و اقتصاد

۲

 

 

اختیاری

۵

روان شناسی ورزشی

۲

 

ورزش و توسعه اجتماعی

اختیاری

 

 

نیمسال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

پایان نامه

 

۶

 

-

 

 

مدیر گروه تخصصی