حقوق زن در اسلام

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

برنامه ترمیک مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مطالعات زنان حقوق زن در اسلام (سرفصل جدید)

 

نیمسال اوّل تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

آمار

۲

 

 

پیش نیاز

۲

آئین دادرسی مدنی

۲

 

 

پیش نیاز

۳

متون تخصصی انگلیسی

۲

 

 

پیش نیاز

۴

کلیات حقوق

۲

 

 

پیش نیاز

۵

قواعد فقهی زن و خانواده

۲

 

 

پیش نیاز

۶

روش تحقیق ۱ کمی

۲

 

 

پایه

۷

زن در قرآن

۲

 

 

پایه

 

 

نیمسال دوّم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

زن و توسعه

۲

 

 

اختیاری

۲

آئین دادرسی کیفری

۲

 

 

پیش نیاز

۳

روان شناسی زن

۲

 

 

پایه

۴

روش تحقیق ۲ کیفی

۲

 

روش تحقیق ۱ کمی

پایه

۵

جامعه شناسی جنسیت

۲

 

 

پایه

۶

اصول حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام

۲

 

قواعد فقهی زن و خانواده

پایه

 

 

نیمسال سوّم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

زن در ادیان و مکاتب (مقایسه با اسلام)

۲

 

زن در قرآن

پایه

۲

جنبشهای اجتماعی زنان و نقد و بررسی فمینیسم

۲

 

 

پایه

۳

حقوق و مسئولیت های اجتماعی سیاسی زن

۲

 

 

تخصصی

۴

مبانی استنباط حقوق اسلامی

۲

 

کلیات حقوق

تخصصی

۵

حقوق کیفری زن در اسلام

۲

 

کلیات حقوق

تخصصی

۶

آیین دادرسی خانواده

۲

 

کلیات حقوق

تخصصی

 

 

 

نیمسال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

پایان نامه

 

۶

گذراندن کلیه دروس آموزشی

 

 

 

مدیر گروه تخصصی دکتر مصطفی ازکیا

گذراندن دروس کلیات حقوق، آمار، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری برای تمامی دانشجویان الزامی است.