زن و خانواده

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

برنامه ترمیک مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مطالعات زنان زن و خانواده (سرفصل جدید)

 

نیمسال اوّل تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

آمار

۲

 

 

پیش نیاز

۲

متون تخصصی عربی

۲

 

 

پیش نیاز

۳

متون تخصصی انگلیسی

۲

 

 

پیش نیاز

۴

کلیات حقوق

۲

 

 

پیش نیاز

۵

قواعد فقهی زن و خانواده

۲

 

 

پیش نیاز

۶

روش تحقیق ۱ کمی

۲

 

 

پایه

۷

زن در قرآن

۲

 

 

پایه

 

 

نیمسال دوّم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

خانواده در اسلام

۲

 

 

تخصصی

۲

روش تحقیق در علوم اجتماعی

۲

 

 

پیش نیاز

۳

روان شناسی زن

۲

 

 

پایه

۴

روش تحقیق ۲ کمی

۲

 

روش تحقیق ۱ کمی

پایه

۵

جامعه شناسی جنسیت

۲

 

 

پایه

۶

آسیب شناسی مسائل زنان و خانواده

۲

 

 

تخصصی

 

 

نیمسال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

تحولات خانواده و نظریه های آن

۲

 

 

تخصصی

۲

زن و توسعه

۲

 

 

اختیاری

۳

زن در ادیان و مکاتب (مقایسه با اسلام)

۲

 

زن در قرآن

پایه

۴

جنبشهای اجتماعی زنان و نقد و بررسی فمینیسم

۲

 

 

پایه

۵

اصول حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام

۲

 

قواعد فقهی زن و خانواده

پایه

۶

حقوق و مسئولیت های زن در نظام حقوقی اسلام

۲

 

کلیات حقوق

تخصصی

 

 

 

نیمسال پنجم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

پایان نامه

 

۶

گذراندن کلیه دروس آموزشی

 

 

 

مدیر گروه تخصصی دکتر مصطفی ازکیا

گذراندن دروس کلیات حقوق، آمار، روش های تحقیق در علوم اجتماعی برای تمامی دانشجویان الزامی است.