مطالعات زنان

 
 

 

مدیر گروه: دکتر مصطفی ازکیا

ساختمان علوم انسانی طبقه ششم

 

 


 

 

 

برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)
دروس (مقطع کارشناسی ارشد) کد رشته
زن و خانواده ۱۸۵
حقوق زن در اسلام ۱۸۶