روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

 
 

 

مدیر گروه: دکتر غلامعلی افروز

ساختمان علوم انسانی طبقه ششم

 

 

 

 


 
برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع دکتری)
دروس (دکترای تخصصی) کد رشته
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۶۴۴

 

برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)
دروس (مقطع کارشناسی ارشد) کد رشته
پیش نیاز رشته کودکان استثنائی-عقب مانده ذهنی  
کودکان استثنایی - عقب ماندگان ذهنی ۸۲۸
روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی