پژوهش علوم اجتماعی

 

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

برنامه ترمیک مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پژوهش علوم اجتماعی

 

 

نیمسال اوّل تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

نظریه های جامعه شناسی (۱)

۳

 

 

الزامی

۲

آمار پیشرفته

۱

۱

 

الزامی

۳

سمینار جامعه شناسی در ادبیات فارسی

۲

 

 

اختیاری

۴

سمینار جامعه شناسی صنعتی

۲

 

 

اختیاری

۵

متون تخصصی انگلیسی

۲

 

 

پیش نیاز

 

 

 

نیمسال دوّم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

نظریه های جامعه شناسی (۲)

۳

 

نظریه های جامعه شناسی (۱)

الزامی

۲

روش تحقیق (۱)

۲

۱

 

الزامی

۳

سمینار جامعه روستائی

۲

 

 

اختیاری

۴

سمینار جامعه شناسی شهری

۲

 

 

اختیاری

 

 

 

نیمسال سوّم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

روش تحقیق (۲)

۲

۱

روش تحقیق (۱)

الزامی

۲

سمینار جامعه شناسی خانواده

۲

 

 

اختیاری

۳

جمعیت شناسی

۲

 

 

اختیاری

 

 

 

نیمسال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

پایان نامه

 

۶

 

 

 

 

مدیر گروه تخصصی دکتر منصور وثوقی