جامعه شناسی کارشناسی ارشد

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

برنامه ترمیک مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم اجتماعی جامعه شناسی

 

نیمسال اوّل تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (۱)

۳

 

 

اصلی و الزامی مشترک

۲

اندیشه های اجتماعی متفکرین اسلامی (۱)

۳

 

 

اصلی و الزامی مشترک

۳

روشهای تحقیق (۱)

۳

 

 

اصلی و الزامی مشترک

۴

زبان تخصصی انگلیسی

۲

 

 

پیش نیاز

 

 

نیمسال دوّم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (۲)

۳

 

نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (۱)

اصلی و الزامی مشترک

۲

روشهای تحقیق (۲)

۳

 

روشهای تحقیق (۱)

اصلی و الزامی مشترک

۳

جامعه شناسی علم و تکنولوژی

۲

 

 

اختیاری

۴

جامعه شناسی دینی

۲

 

 

تخصصی

 

 

نیمسال سوّم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

توسعه اقتصادی

۳

 

 

اختیاری

۲

برنامه ریزی جمعیت و نیروی انسانی

۲

 

 

اصلی و الزامی مشترک

۳

سمینار جامعه شناسی (شهری روستایی خانواده عشایر)

۲

 

 

تخصصی

 

 

نیمسال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

پایان نامه

 

۶

 

 

 

 

 

مدیر گروه تخصصی دکترعلیرضا کلدی