پیش نیاز علوم اجتماعی و جامعه شناسی-علوم اجتماعی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

دروس (پیش نیاز) مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم اجتماعی-جامعه شناسی و پژوهش علوم اجتماعی

 

نیمسال اوّل تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

نظریه های جامعه شناسی (۱)

۲

 

 

پیش نیاز

۲

آمار در علوم اجتماعی

۲

-

 

پیش نیاز

۳

روش تحقیق نظری

۳

-

 

پیش نیاز

۴

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

۲

 

 

پیش نیاز

۵

زبان تخصصی انگلیسی

۲

 

 

پیش نیاز

 

 

 

مدیر گروه تخصصی