علوم اجتماعی مردم شناسی و جمعیت شناسی

 
 

 

مدیر گروه: دکتر سید محمد سید میرزایی

ساختمان علوم انسانی طبقه ششم

 

 


 
برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع دکتری)
دروس (مقطع دکتری) کد رشته
جمعیت شناسی  

 

برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)
دروس (مقطع کارشناسی ارشد) کد رشته
پیش نیاز علوم اجتماعی و جامعه شناسی  
مردم شناسی ۱۸۰
جمعیت شناسی ۱۷۸