روانشناسی تربیتی و شخصیت (کارشناسی ارشد)

 

 

مدیر گروه: دکتر هادی بهرامی

ساختمان علوم انسانی طبقه ششم

 

 

 

 

برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)

دروس (مقطع کارشناسی ارشد)

کد رشته
روانشناسی تربیتی ۶۳۷
روانشناسی شخصیت ۶۳۹