روانشناسی عمومی و بالینی -کارشناسی ارشد

 

 

مدیر گروه: دکتر بیتا نصراللهی

ساختمان علوم انسانی طبقه سوم

 

 

 

 

برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)

دروس (مقطع کارشناسی ارشد)

کد رشته
روانشناسی عمومی ۶۴۰
روانشناسی بالینی ۶۳۶