روانشناسی عمومی و تربیتی - دکتری تخصصی

 

 

مدیر گروه: دکتر حسن احدی

ساختمان علوم انسانی طبقه سوم

 

 

 

 

برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع دکتری)
دروس (دکترای تخصصی) کد رشته
روانشناسی عمومی ۶۴۱
روانشناسی تربیتی ۶۳۸