جغرافیا

 
 

 

مدیر گروه: دکتر عبدالرضا فرجی راد

ساختمان علوم انسانی طبقه ششم

 

 


 
برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع دکتری)
دروس (مقطع دکتری) کد رشته
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) ۹۲۷
جغرافیا سیاسی-جنوب غرب آسیا ۹۸۳
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی- کیفیت محیطی مناطق روستایی ۹۸۲
جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ۲۵۱

 


برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)
دروس (مقطع کارشناسی ارشد) کد رشته
دروس پیش نیاز رشته جغرافیا  
جغرافیای سیاسی ۲۵۳
رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری-آمایش شهری ۹۷۸
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی-مدیریت و توسعه پایدار روستایی ۹۸۰
جغرافیای آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کاربردی ۹۸۱
جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری-برنامه ریزی گردشگری منطقه ای ۹۷۹