تربیت بدنی و علوم ورزشی

 
 

 

مدیر گروه: دکتر نادر شاکری

ساختمان علوم انسانی طبقه ششم

 

 

 
برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع دکتری)
دروس (مقطع دکتری) کد رشته
فیزیولوژی ورزشی-قلب و عروق تنفس ۲۴۸
مدیریت ورزشی ۲۴۶
رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ۲۴۹

 

برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)
دروس (مقطع کارشناسی ارشد) کد رشته
پیش نیاز رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی  
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض ۹۸۴
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی ۹۸۵
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش ۸۳۲
مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی ۸۳۴
مدیریت ورزشی-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی ۸۳۵
رفتارحرکتی-رشدحرکتی ۹۸۶
فیزیولوژی ورزشی-تغذیه ورزش ۹۹۰
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  
تربیت بدنی و علوم ورزشی - بیو مکانیک ورزشی ۸۳۶