تاریخ

 

 

مدیر گروه: دکتر رضا شعبانی صمغ آبادی

ساختمان علوم انسانی طبقه پنجم اتاق ۵۰۷

 

 

 
برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع دکتری)
دروس (مقطع دکتری) کد رشته
تاریخ ۶۹۳
تاریخ اسلام ۶۹۴
تاریخ ایران قبل از اسلام ۶۹۶
تاریخ ایران بعد از اسلام ۶۹۵

 

 


برنامه ترمیک دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)
دروس (مقطع کارشناسی ارشد) کد رشته
دروس (پیش نیاز) رشته تاریخ در تمامی گرایشها  
تاریخ اسلام ۶۹۱
تاریخ عمومی جهان ۶۹۰
تاریخ -ایران باستان ۹۳۴
تاریخ -ایران اسلامی ۶۹۲