معاونت دانشکده

 

Text Box:معاونت دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی: سینا فروزش

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: تاریخ

مرتبه علمی: استادیار