ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی:  دکتر پرویز مفتون

مدرک تحصیلی: دکتری زبان انگلیسی