ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی: سینا فروزش

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تاریخ