ریاست دانشکده

 

 

نام و نام خانوادگی: سینا فروزش

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تاریخ