فرمها

فرم اعلام آمادگی دفاع مقطع دکتری تخصصی (سیستمی)

فرم اعلام آمادگی دفاع مقطع دکتری تخصصی (غیر سیستمی)

فرم اعلام آمادگی دفاع مقطع کارشناسی ارشد

تمدید پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

تمدید رساله مقطع دکتری تخصصی

فرم ارائه مقاله

فرم انصراف از مقاله

فرم تایید مقالات (مختص دانشجویان مقطع دکتری تخصصی)

فرم تسویه حساب پژوهشی

مدارک تسویه حساب پژوهشی مقطع دکتری تخصصی

فرم گواهی نامه (معرفی نامه) پس از تصویب پروپوزال در دانشکده ارائه می شود

فرم اعلام عمومی دفاع

فرم صورتجلسه پیش دفاع مختص دانشجویان دکتری تخصصی

فرم پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد

فرم پروپوزال مقطع دکتری تخصصی

فرم ساختار و بانک اطلاعات داده های کارشناسی ارشد و دکتری

فرم تایید هزینه پایان نامه و رساله

فرم ارائه سمینار پیشرفت کار (گزارش ۶ ماهه) ارائه ۲ گزارش ۶ ماهه برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی قبل از دفاع الزامی می باشد.

فرم درخواست ایمیل برای اساتید

فرم درخواست ایمیل برای دانشجویان

فرم چک لیست مقالات مجوز دفاع مختص دانشجویان دکتری (ارائه این فرم ۲۰ روز قبل از دفاع نهایی دانشجویان دکتری الزامی است)

فرم برگزاری کارگاه کوتاه مدت

فرم های بیشتر