مجلات

1ـ فصلنامه جغرافیایی سرزمین  ( علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد و ISC)

2ـ فصلنامه مطالعات رسانه ای ( علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد و ISC)

3 ـ فصلنامه توسعه مطالعات اجتماعی ( علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد و علمی پژوهشی وزارت علوم و ISC)

4 - فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی

5 -  international journal of social sciences