تیکر

ادغام دانشکده‌های «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» واحد علوم و تحقیقات / تجمیع ۲۴ گروه و تشکیل ۹ گروه تخصصی جدید
ادغام دانشکده‌های «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» واحد علوم و تحقیقات

ادغام دانشکده‌های «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» واحد علوم و تحقیقات / تجمیع ۲۴ گروه و تشکیل ۹ گروه تخصصی جدید

رئیس دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات، از ادغام دو دانشکده «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: این ادغام در راستای هم‌افزایی گروه‌های تخصصی و چابک‌سازی مدیریت در دانشگاه انجام شد.

ادامه مطلب